Trousse - Otoscope Mini 3000 - Ophtalmoscope - A piles - XHLHeine